Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Ożarowie, jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Ożarów w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Zakład powstał z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie - funkcjonującego od 12 lipca 1983 roku - na mocy Uchwały XXXIII/171/97 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 1997 roku. Od 1 stycznia 1998 roku funkcjonuje jako jednostka organizacyjna podlegająca pod Urząd Miejski w Ożarowie. Podmiotem działania Zakładu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Ożarów a w szczególności:

  • Produkcja i sprzedaż wody
  • Oczyszczanie komunalnych nieczystości płynnych w oczyszczalniach ścieków
  • Wywóz nieczystości płynnych samochodami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Administrowanie, naprawa i modernizacja sieci wodnych i kanalizacyjnych Gminy Ożarów
  • Sprzątanie i konserwacja dróg gminnych
  • Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych i powiatowych
  • Zarządzanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi na terenie Miasta i Gminy Ożarów

Podstawową funkcją Zakładu jest zapewnienie ciągłości i powszechności dostawy wody pitnej dla mieszkańców gminy Ożarów. Woda dostarczana jest z ośmiu ujęć wody: Ożarów, Czachów, Janów, Julianów, Potok, Nowe, Śmiłów i Zawada.

ZGKiM w Ożarowie eksploatuje ogółem 197,7 km długości sieci wodociągowej, a także 34,0 km długości sieci kanalizacyjnej i 10,3 km długości sieci burzowej. 

               Gospodarka zanieczyszczeniami komunalnymi oparta jest na sieci kanalizacyjnej miasta Ożarów wraz z przyległymi miejscowościami (Stróża, Wojciechówka, Czachów i Karsy). Ścieki komunalne są transportowane systemem grawitacyjnym oraz za pomocą czterech przepompowni (Karsy I, Karsy II, Czachów, Ożarów ul. Żytnia) do oczyszczalni ścieków w Ożarowie. Dodatkowo oczyszczalnia w Ożarowie przyjmuje osad z około 500 przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy a także nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych. Na terenie gminy Ożarów zlokalizowane są jeszcze dwie mniejsze oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Lasocin i Śmiłów.