Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Zgodnie z decyzją

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

KR. RZT.70.73.2022

Została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ożarów na okres 3 lat.

Przedstawione poniżej stawki wchodzą w życie z dniem 23.08.2022r