Ochrona danych osobowych osób załatwiających sprawy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Ożarowie

( KLAUZULA INFORMACYJNA)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie,
  Partyzantów 13, 27- 530 Ożarów, nr tel.(15) 8611051, którego reprezentantem jest Dyrektor Zakładu.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. Nr tel. IODO (15) 8611051
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • 6 ust. 1 pkt b RODO (podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą - dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)
 • 6 ust. 1 c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ) wyłącznie w celu realizacji zadań Zakładu określonych przepisami prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podejmującym czynności windykacyjne na rzecz Zakładu, wykonującym obsługę informatyczną Zakładu, inkasentom pobierającym opłaty za usług świadczone przez Zakład na Pani/ Pana rzecz. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zakładowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 3. Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
 4. a)       Dostępu do swoich danych osobowych.
 5. b)      Sprostowania swoich danych osobowych.
 6. c)       Wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych

osobowych do organu nadzorczego.

 1. d)      Usunięcia, ograniczenia lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. e)       Przenoszenia danych, uzyskania kopi danych osobowych.
 3. Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako jednostki zajmującej się zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz obsługą komunalnej gospodarki mieszkaniowej  opiera się na przepisach prawa. Wyrażenie przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych przez Zakład.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.