Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

POMOC ADMINISTACYJNA / POMOC BIUROWA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OŻAROWIE, UL. PARTYZANTÓW 13

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

1. Wymagania  niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Posiadanie dwuletniego stażu pracy ( ogółem ) w tym co najmniej rocznego stażu pracy na stanowisku związanym z obsługą biurową jednostki,
 3. Nieposzlakowana opinia,
 4. Wykształcenie wyższe

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Odporność na sytuacje stresowe,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Wysoka kultura osobista,
 4. Biegła znajomość aktów prawnych:

- Kodeksu Pracy,

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

- Rozporządzenia z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

- Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a. Bieżące prowadzenie spraw sekretariatu,

b. Przyjmowanie interesantów w sprawach podań, pism, ofert,

c. Obsługa centrali telefonicznej,

d. Prowadzenie kontroli terminów spotkań, wyjazdów służbowych,

e. Przygotowanie i obsługa zebrań, spotkań,

g. Obsługa komputera, kserokopiarki i innych maszyn biurowych,

h. Prowadzenie całości spraw kadrowych,

i. Prowadzenie funduszu socjalnego.

4. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys – cv z numerem telefonu do kontaktu w sprawie naboru,
 3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. Kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z   oryginałem),
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych wraz z klauzulą informacyjną- załącznik nr 2 do ogłoszenia

5. Informacja o warunkach pracy.

 

Praca biurowa, przy komputerze ( w ilości przekraczającej 4 godziny dziennie).

Wymiar czasu pracy – pełen etat.

6. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Zakładu

w II etapach

 

W I etapie komisja sprawdzi, czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzję o dopuszczeniu do II etapu.

W II etapie komisja  przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 3.02.2023 godz. 15oo na adres :

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Ul. Partyzantów 13

27-530 Ożarów

w zaklejonych kopertach  z dopiskiem ”Nabór na wolne stanowisko POMOC ADMINISTACYJNA / POMOC BIUROWA – w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie”.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Zakładu), nie będą rozpatrywane.

Dokumenty wybranego do zatrudnienia kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odebrane z Zakładu w terminie   3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.

Po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru dokumenty, które wpłynęły po terminie oraz dokumenty nie odebrane przez kandydatów zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  ZGKiM Ożarów oraz na  tablicy ogłoszeń w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie  I  Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie.

 

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko ................................................................................................................................
 2. Data urodzenia ..................................................................................................................................................
 3. Dane kontaktowe .............................................................................................................................................
  (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)
 4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ...................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
 5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ......................................................................................................................
  ..................................……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..……
  (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
 7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

………………………...........................................                                  ..........................................................................

(miejscowość i data)                                                                    (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze

 

Klauzula zgody oraz klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie wynika wprost
z art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy, dla potrzeb rekrutacji, a także przez okres trzech miesięcy po jej zakończeniu.

Zgodnie z art. 13 „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27- 530 Ożarów, nr tel. 15 8 611 051, którego reprezentantem jest Dyrektor Zakładu.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. Nr tel. IODO 15 8611 051 adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane są na potrzeby rekrutacji na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c „RODO” - dotyczy danych podawanych na podstawie art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A oraz art. 9 ust. 2 lit a „RODO” - dotyczy pozostałych danych.
 4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów odnośnie archiwizacji dokumentów, jednak nie krócej niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą która została wyłoniona w procesie naboru.
 5. Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych przysługują Pani/u następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji kiedy uzna Pani/n, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „RODO”

 1. Podanie przez Panią/a wymaganych danych osobowych jest obowiązkowe. Nie przekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 (wykluczenie z procesu rekrutacji).
 2. Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

……………....…............................................................

data oraz podpis ubiegającego się o zatrudnienie