INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710) Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie informuje, że w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

„Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla ZGKiM w Ożarowie na 2023 rok”

 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Stacja Paliw „OKTAN”

Robert Klimek

Zawada 15A

27-530 Ożarów

 

Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano ofertę najkorzystniejszą - oferta z najniższą ceną.