Wyniki badań wody Ujęcie - Ożarów. Woda dostarczana do miejscowości:

Ożarów, Stróża, Wojciechówka, Śródborze, Gliniany, Sobów

Badania fizyczne

Badane parametry

Jednostka

Wynik

Identyfikacja metody

Dopuszczalne wartości parametrów według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami)

Mętność

NTU

0,11

PN-EN ISO 7027:2003

1

Barwa

mg/dm3 PT

<5

PN-ISO 7887:2002 Rozdział 4

Akceptowalny przez konsumentów

i bez nieprawidłowych zmian

TON(zapach) w 25o C

akceptowalny

PB/PBW/07 wyd.3

z dnia 12.04.2010

Akceptowalny przez konsumentów

i bez nieprawidłowych zmian

TFN(smak) w 25o C

akceptowalny

PB/PBW/07 wyd.3

z dnia 12.04.2010

Akceptowalny przez konsumentów

i bez nieprawidłowych zmian

Odczyn

pH

7,5

PB/PBW/09 wyd.1

z dnia 01.07.2011

6,5 – 9,5

Przewodność elektryczna właściwa w 25o C

µS/cm

590

PN-EN 27888:1999

2500

Badania Chemiczne

Twardość ogólna

mgCaCO3/dm3

295

PN-ISO 6059:1999

60-500

Żelazo

µg/dm3

PB/PBW/06 wyd.3

z dnia 12.04.2010

200

Amoniak

mgNH4/dm3

<0,14

PB/PBW/05 wyd.4

z dnia 12.04.2010

0,50

Azotyny

mgNO2/dm3

PN-EN 27777:1999

0,50

Azotany

mgNO3/dm3

PN-82/C-04576.08

50

Mangan

µg/dm3

PB/PBW/04 wyd.3

z dnia 12.04.2010

50