Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie
powstał z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie - funkcjonującego od 12 lipca 1983 roku - na mocy Uchwały XXXIII/171/97 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 1997 roku. Od 1 stycznia 1998 roku funkcjonuje jako jednostka organizacyjna podlegająca pod Urząd Miasta i Gminy Ożarów. Zgodnie ze statutem Zakład świadczy usługi komunalne dla osób fizycznych, jednostek gospodarki uspołecznionej i instytucji z terenu miasta i gminy Ożarów. Zajmuje się on:

 • produkcją i sprzedażą wody,
 • oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • wywozem nieczystości stałych,
 • wywozem nieczystości płynnych,
 • utrzymaniem czystości na wyznaczonych ulicach, placach i chodnikach,
 • zarządzaniem gminnymi zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta i gminy Ożarów,
 • remontowaniem i modernizacją budynków stanowiących własność miasta i gminy Ożarów,
 • od 2002 roku budową i modernizacją dróg gminnych,
 • zimowym utrzymaniem przejezdności dróg gminnych częściowo powiatowych.

W skład Zakładu wchodzą trzy specjalistyczne wydziały:

 • Wodociągów i Kanalizacji,
 • Oczyszczania i Transportu,
 • Rozliczeń i Księgowości.

WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
Podstawową funkcją tego Wydziału jest zapewnienie ciągłości i powszechności dostawy wody pitnej dla mieszkańców gminy Ożarów, a dodatkowo dla mieszkańców miejscowości: Kolecin i Koloni Linów - gmina Zawichost - oraz miejscowości Wlonice B.- gmina Wojciechowie. Ponadto do zadań tego wydziału należy:

 • utrzymanie i konserwacja 11 ujęć wody (2 w Ożarowie, a 9 na terenie gminy Ożarów),
 • utrzymanie w ruchu ciągłym i zapewnienie prawidłowego cyklu technologicznego miejskiej oczyszczalni ścieków,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej oraz rozbudowa tych sieci,
 • remonty i wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • roboty awaryjne (usuwanie awarii) na sieci wod. - kan.,
 • usługi sprzętowe w zakresie robót ziemnych przy wykonawstwie robót wod. - kan.,
 • czyszczenie niedrożnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym.
 • zawieranie umów na dostawę wody, odbiór ścieków i nieczystości stałych,
 • naliczanie i rozliczanie należności za usługi komunalne,
 • windykacja należności poprzez swych inkasentów za świadczone usługi.

Zakład eksploatuje ogółem 223,3 km długości sieci wodociągowej - z czego miasto Ożarów: 15,3 km, a sołectwa: 218,0 km; 11,9 km sieci sanitarnej i 10,3 km długości sieci burzowej. 19 września 2005r. została oddana do użytku po modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Ożarowie. Prace nad rozbudową trwały od 01.09.2004 roku do 30.08.2005 roku. Całkowity koszt robót bezpośrednich (bez kosztów nadzoru budowlanego i dokumentacji) wyniósł ok. 4.700.000 PLN. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wydajności 1072 m3/dobę.

WYDZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA i TRANSPORTU
Wydział ten wykonuje zadania w zakresie:

 • zorganizowany wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Ożarów wg sporządzonego harmonogramu,
 • wywóz nieczystości płynnych,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czyści na ulicach, placach i chodnikach na terenie miasta,
 • utrzymanie przejezdności na drogach gminnych i częściowo powiatowych w ciągu zimy,
 • utrzymanie taboru samochodowego w należytym stanie technicznym,
 • naliczanie opłat za świadczone usługi.